Gmina Konstantynów

Portal urzędu


NABÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH

DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA Gminy KonstantynÓw

Szanowni Państwo,

zgodnie z Uchwała Nr XXXVIII/266/22 Rady Gminy Konstantynów z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Konstantynów, wyznaczono obszar rewitalizacji składających się z podobszarów:

 • Gnojno
 • Konstantynów – w granicach ulic: Cmentarna, Dworcowa, 3 Maja, Janowska, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Klonowa, Mikołaja Kopernika, Adama Mickiewicza, Nowa, Ogrodowa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Plac Wolności, Stanisława Platera, Rolnicza, Siedlecka, Spokojna, Sportowa, Targowa, Złotej Rosy.

Łączna powierzchnia wyznaczonych podobszarów rewitalizacji wynosi: 191,1296, co stanowi 2,20% całkowitej powierzchni gminy Konstantynów (wynoszącej 8 691,4688 ha). Podobszary  rewitalizacji zamieszkałe są przez 1 230 osoby, co stanowi 29,7533% wszystkich mieszkańców gminy Konstantynów.
W związku z podjęciem przez Radę Gminy Uchwały Nr XL/285/22 Rady Gminy Konstantynów z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji w terminie 26.06.2023 r. - 26.07.2023 r.  prowadzony będzie nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Celem naboru jest stworzenie Listy podstawowych i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Proponowane przedsięwzięcia powinny wpisywać się w wyznaczone cele rewitalizacji obejmujące:

Sfera

Cel strategiczny

Cele szczegółowe

 

Społeczna

 

Gospodarcza

1. Odnowa społeczna oraz wzmocnienie kapitału społecznego

1.1. Włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznej i w trudnej sytuacji życiowej

 

1.2 Zagwarantowanie mieszkańcom możliwość wszechstronnego rozwoju  i zwiększenie szanse edukacyjnych  w obszarze rewitalizacji

 

1.3 Poprawa dostępności i rozwój usług społecznych dla osób starszych oraz osób ze szczególnymi potrzebami

 

1.4 Ożywienie gospodarcze obszaru rewitalizacji 

Środowiskowa

Techniczna

Przestrzenno-funkcjonalna

2. Odnowa wizerunku obszaru rewitalizacji

2.1 Zagwarantowanie atrakcyjnych przestrzeni oraz  obiektów publicznych

 

2.2  Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej

 

2.3 Popraw jakości środowiska naturalnego

 

Prosimy o wypełnienie formularza, w którym opiszą Państwo dokładny zakres proponowanego działania. Formularz adresowany jest do:

 • osób fizycznych,
 • instytucji publicznych,
 • organizacji pozarządowych, kół, klubów,
 • podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji.

Zgłaszane przedsięwzięcia:

 • powinny być zlokalizowane na  terenie obszaru rewitalizacji Gminy Konstantynów,
 • powinny być kompleksowe i przekrojowe -  przedsięwzięcie rewitalizacyjne ujmuje działania w sposób kompleksowy tak, aby nie pominąć aspektów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego, przestrzennego oraz technicznego, związanych z jego lokalizacją oraz oddziaływaniem na otoczenie.

Zgłoszeń można dokonywać przez złożenie wypłonionego formularza. Należy wypełnić WSZYSTKIE pola formularza. Nie ma ograniczenia co do ilości znaków w polach do wypełnienia. Pola do edycji są rozszerzalne. W razie stwierdzenia braków w formularzu lub w przypadku wątpliwości co do jego treści, Wnioskodawca może być proszony o udzielenie wyjaśnień.

Wypełniony formularz, w terminie od 26.06.2023 r. do 26.07.2023 r. można złożyć:

 • elektronicznie –przesłanie na adres e-mail: sekretariat@ugkonstantynow.pl
 • papierowo przez przesłanie pocztą na adres: Urząd Gminy Konstantynów ul, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów , w kopercie opisanej „REWITALIZACJA – PRZEDSIĘWZIĘCIA”,
 • papierowo poprzez złożenie w Urzędzie Gminy Konstantynów, ul, kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów pok. 7 w godzinach pracy urzędu, w kopercie opisanej „REWITALIZACJA – PRZEDSIĘWZIĘCIA” , w w wyznaczonym wyżej terminie.

Uwaga!

Złożone formularze poddawane będą weryfikacji. Umieszczenie projektu na liście podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Gminnym Programie Rewitalizacji nie jest równoznaczne z aplikowaniem o środki unijne.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Konstantynów.

Autor: Krzysztof Celiński, 2023-06-29, 14:54


Załączniki:

1. Zarządzenie nr 26/2023 w sprawie ogłoszenia naboru przedsięwzieć rewitalizacyjnych (pdf)
2. Załącznik do Zarządzenia - Formularz przedsięwzięcia rewitalizacyjnego (doc)