Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Gmina Konstantynów oferuje bardzo dobre warunki do rozwoju turystyki, agroturystyki i rekreacji, dzięki istniejącym tu walorom przyrodniczym i krajobrazowym. Ważnym elementem  zagospodarowani turystycznego jest Nadbużański Szlak Pieszy przebiegający przez obszar parku "Podlaski Przełom Bugu", szlak kajakowy na rzece Bug, stanica harcerska przeznaczona głównie jako miejsce biwakowe na obozy harcerskie w czasie letniego wypoczynku. Rzeka Bug jest rajem dla wędkarzy, przyciąga ich nawet z odległych rejonów naszego kraju. W Gnojnie i Komarnie powstały już pierwsze gospodarstwa agroturystyczne, gdzie można znaleźć wspaniałe warunki do wypoczynku.

Gmina Konstantynów jest terenem o cennych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, które w znacznym stopniu zostały objęte ochroną obszarową. Gmina położona jest w północno-wschodnim pasie obszarów chronionych Lubelszczyzny. Na jej terenie znajduje się fragment Parku Krajobrazowego „ Podlaski Przełom Bugu”.


Schronisko "Przystań" w Gnojnie

PK “Podlaski Przełom Bugu” został utworzony na podstawie rozporządzenia Wojewody Bialskopodlaskiego z dnia 25 sierpnia 1994 r., znajduje się w północnej części powiatu bialskiego, na terenie gmin: Konstantynów, Janów Podlaski, Rokitno, Zalesie i Terespol, a także na terenie dwóch gmin powiatu łosickiego: Platerów i Sarnaki, i obejmuje odcinek doliny Bugu od ujścia Krzny do ujścia Tocznej. Powierzchnia całego parku wynosi 30 904  ha, a jego otuliny – 17 131  ha. Pod względem fizycznogeograficznym, obejmuje on fragmenty trzech, zróżnicowanych geomorfologicznie, mezoregionów: Podlaskiego Przełomu Bugu, płaskiej Równiny Łukowskiej oraz morenowej Wysoczyzny Siedleckiej (poza powiatem bialskim).


Przeprawa promowa w Gnojnie.

Dolina Bugu jest najcenniejszym obszarem parku, a zarazem najlepiej zachowaną doliną nizinnej rzeki w Polsce i jedną z najlepiej zachowanych w Europie. Jej długość w granicach parku to 93  km, a szerokość dochodzi do 5  km. Szerokość koryta rzeki oscyluje w granicach 100-200  m. Dzikość rzeki uwidacznia się w licznych rozlewiskach, płyciznach i zagłębieniach w nurcie. Rzeka naturalnie meandruje i w efekcie tworzy starorzecza. Starorzecza szybko zarastają roślinnością szuwarową, ale na terenie parku znajduje się również wiele dobrze zachowanych. Pomiędzy Zabużem (powiat Łosicki, gm. Sarnaki) i Mielnikiem (powiat siemiatycki, gm. Mielnik) Bug przedziera się przez morenowe wzgórza, tworząc malowniczy przełom.


Tereny nadbużańskie w miejscowości Gnojno.

We florze parku dominują lasy, zajmując 33,4% jego powierzchni. Są to głównie bory mieszane z przewagą sosny. 66% lasów to lasy państwowe trzech Nadleśnictw: Sarnaki, Biała Podlaska i Chotyłów. W tychże lasach występuje jedenaście typów siedliskowych lasu, z czego największą powierzchnie zajmują: las mieszany świeży (50,3%), bór mieszany świeży (16,8%), bór świeży (15%) i las świeży (10,3%). Inne typy siedliskowe reprezentują m.in. łęgi topolowo-wierzbowe (jedne z nielicznych w Europie), łęgi wiązowo-jesionowe, olsy i olsy jesionowe, w których gniazduje kilka ginących gatunków ptaków. Na brzegach Bugu oraz na wyspach rosną krzewiaste wierzby: wierzba biała, wierzba krucha, wierzba purpurowa, wierzba wiciowa. W starorzeczach spotyka się roślinność pływającą, w tym chronione gatunki: grążel żółty i grzybień biały. Ich brzegi porastają szuwary. W okolicy Zabuża występuje zbiorowisko turzycy darniowej. Suche i piaszczyste zbocza doliny oraz wyższe terasy porastają suche murawy z takimi gatunkami jak: goździki, kocanka piaskowa, macierzanka, rozchodnik.


Rezerwat Przyrody - "Stary Las".

Ogółem, na terenie parku występuje 765 gatunków roślin naczyniowych, 34 gatunki drzew, 50 gatunków krzewów i krzewinek oraz 681 gatunków roślin zielnych. 136 gatunków to rośliny rzadkie (zarówno w skali kraju, jak i regionu). Ścisłą ochroną objętych jest 36 gatunków, a ochroną częściową – 16 gatunków. Wśród nich znajdują się, nielicznie występujące: lepnica litewska, tojad smukły, zawilec wielokwiatowy, parzydło leśne, goryczka gorzkawa, zimoziół północny, kosaciec syberyjski, tajęża jednostronna oraz zagrożony wyginięciem storczyk: kukuczka kapturkowata.

Fauna parku obejmuje 290 gatunków kręgowców (ssaków, ptaków, gadów, płazów i ryb), a więc zamieszkują tu reprezentanci 52% gatunków występujących na terenie kraju. Największą różnorodnością cechuje się awifauna: występuje tu 141 gatunków lęgowych (61% gatunków polskich ptaków) oraz 62 gatunki nielęgowe (przelotne i zimujące). Park zamieszkuje również 67% gatunków polskich gadów, 56% - płazów, 37% - ryb (41 gatunków), 35% - ssaków (33 gatunki).

Rzadkim gatunkiem występującym do niedawna na terenie parku był wilk. Niestety, od pewnego czasu nie obserwuje się jego obecności. Park jest natomiast wciąż zamieszkiwany przez wydry i bobry. Przedstawicielami ptaków są m.in.: orlik krzykliwy, puchacz, błotniak łąkowy, bocian czarny, sieweczka obrożna, rybitwa zwyczajna, rybitwa białoczelna, bączek, zimorodek. Reprezentantem gadów jest, sporadycznie występujący w starorzeczach i zagrożony wyginięciem, żółw błotny. W Bugu stwierdzono występowanie kilku rzadkich gatunków ryb, są to: babka łysa, kiełb białopłetwy, czarny bass wielkogębowy, koza złotawa.

W granicach parku utworzonych zostało pięć rezerwatów przyrody, z czego cztery znajduje się w granicach powiatu bialskiego: dwa rezerwaty leśne (Łęg Dębowy, Stary Las), jeden leśno-krajobrazowy (Szwajcaria Podlaska) i jeden faunistyczny (Czapli Stóg).


Krajobraz nadbużański w okolicach Gnojna.

Innym godnym uwagi obiektem przyrody jest rezerwat „Stary Las”. Jest to rezerwat leśny o powierzchni 5,88 ha, utworzony rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 stycznia 1995 r. na terenie gm. Konstantynów, w Leśnictwie Konstantynów, Nadleśnictwo Biała Podlaska. Obejmuje on dwa oddziały leśne dobrze wykształconego grądu.

Dominującym zbiorowiskiem jest grąd typowy z dominującym dębem szypułkowym, prócz tego występuje bór mieszany z dominującą sosną zwyczajną osiągającą ponad 130 lat. Kilka dębów ma charakter pomnikowy. Inne gatunki drzew reprezentują: modrzew europejski, grab pospolity, jesion wyniosły, topola osika, lipa drobnolistna, brzoza. Przedstawicielami gatunków chronionych są: parzydło leśne, naparstnica zwyczajna, marzanka wonna, kalina koralowa, konwalia majowa, a z gatunków rzadkich występują tu: zachyłka trójkątna, jaskier kaszubski, czosnaczek pospolity, przymiotno białe.

Fauna rezerwatu jest typowa dla grądów i borów. Cennym gatunkiem jest siniak, ptak charakterystyczny dla starych drzewostanów.

Na obszarze gminy Konstantynów ustanowiono 12 pomników przyrody ożywionej. Są to stare drzewa, które ze względu na swój wiek i rozmiary powinny być chronione.


Widok ze skarpy na Dolinę Bugu.

Gmina Konstantynów posiada tereny o powierzchni 76 ha, z przeznaczeniem pod inwestycje turystyczne w miejscowości Gnojno na Bugiem.

Autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-21, 14:42