Gmina Konstantynów

Portal urzędu

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gmina Konstantynów zobowiązuje się zapewnić dostępność serwisu ugkonstantynow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu ugkonstantynow.pl

Data publikacji strony internetowej: 02-08-2019 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 02-08-2019 r.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 02.02.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Ułatwienia na stronie podmiotowej:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.
 • transkrypcja tekstu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej sekretariat@ugkonstantynow.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 • sposób kontaktu,
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Konstantynów, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów. Do budynku prowadzą szerokie schody usytuowane od ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dla interesantów udostępnione są dwie kondygnacje budynku (parter i piętro). Wejście do budynku oznaczone jest tabliczkami informacyjnymi z nazwami instytucji. Na fasadzie budynku zlokalizowano duży, podświetlany napis z nazwą jednostki.

Główne wejście do budynku wyposażone jest w szerokie, dwuskrzydłowe drzwi. Ciągi piesze mają oznaczenia kontrastowe. Na podłodze zamontowano ścieżki naprowadzające z polami uwagi. Na parterze (przy wejściu głównym) oraz na piętrze (przy windzie) zlokalizowane są plany tyflograficzne. Wszystkie pomieszczenia posiadają na drzwiach tabliczki z informacjami w alfabecie brajla. Poręcze przy schodach również są oznaczone takimi tabliczkami. Schody wyposażono w taśmy antypoślizgowe.

Sekretariat znajduje się na piętrze budynku. Dla osób na wózkach dostępny jest podjazd, który usytuowany jest od strony wewnętrznego parkingu jednostki. W budynku znajduje się winda, która pozwala na dotarcie na piętro budynku.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze i piętrze. Oznaczone są odpowiednimi informacjami tekstowymi, graficznymi, a dodatkowo przy wejściach znajdują się tabliczki w alfabecie brajla z piktogramami, określającymi rozmieszczenie poszczególnych urządzeń sanitarnych. Dodatkowo toaleta na parterze posiada zamontowany bezprzewodowy system przywoływania.

Przed budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Drugie miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowane jest za budynkiem Urzędu Gminy na wewnętrznym parkingu, w bezpośrednim sąsiedztwie podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku Urzędu dostępny jest przenośny zestaw pętli indukcyjnej. Można skorzystać z pomocy pracownika przeszkolonego w zakresie języka migowego.

ostatnia aktualizacja: 02-02-2024, 11:39

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-03-31, 10:00


Załączniki:

1. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego wg. stanu na dzień 01.01.2021 r. - opublikowano 31.03.2021 r. (pdf)