Gmina Konstantynów

Portal urzędu

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Na podstawie art. 10 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 848).


Gmina Konstantynów zobowiązuje się zapewnić dostępność serwisu ugkonstantynow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu ugkonstantynow.pl

Data publikacji strony internetowej: 02-08-2019 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 02-08-2019 r.Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 17.03.2022 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej sekretariat@ugkonstantynow.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
  • sposób kontaktu,
  • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Konstantynów, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów. Do budynku prowadzą schody usytuowane od ulicy Kard. St. Wyszyńskiego. Wejście do budynku oznaczone jest tabliczkami informacyjnymi z nazwami instytucji.

Z uwagi na trwające obecnie prace budowlane w obrębie budynku, udostępnione zostało wejście od strony ulicy Janowskiej. Wejście do budynku oznaczone jest znakami informacyjnymi z nazwami instytucji

Sekretariat znajduje się na piętrze budynku. Przed wejściem do budynku znajduje się dzwonek połączony z pomieszczeniem sekretariatu.

Dla osób na wózkach dostępny jest podjazd, który usytuowany jest od strony wewnętrznego parkingu jednostki. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Drugie miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane jest za budynkiem Urzędu Gminy na wewnętrznym parkingu w bezpośrednim sąsiedztwie podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Można skorzystać z pomocy pracownika przeszkolonego w zakresie języka migowego.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-03-31, 10:00


Załączniki:

1. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego wg. stanu na dzień 01.01.2021 r. - opublikowano 31.03.2021 r. (pdf)