Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wydał decyzję zatwierdzającą ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Konstantynów na okres 18 miesięcy.

Zatwierdzona taryfa zawiera:

  • cenę na 1 m3 dostarczanej wody, stosowaną w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytów wskazań wodomierzy
  • stawkę opłaty abonamentowej

W taryfie wyodrębniono dwie grupy taryfowe:

1. gospodarstwa domowe:

  • cena dostarczanej wody: 2,89 zł netto za m3
  • opłata abonamentowa: 10,80 zł netto na odbiorcę wody, za 3-miesięczny okres rozliczeniowy

2. pozostali odbiorcy:

  • cena dostarczanej wody: 3,30 zł netto za m3
  • opłata abonamentowa: 10,80 zł netto na odbiorcę wody za, 3-miesięczny okres rozliczeniowy

Dokument zatwierdzający taryfę na okres 18 miesięcy został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konstantynów.

Autor: Krzysztof Celiński, 2022-09-13, 12:55