Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Lubelska Izba Rolnicza organizuje 9–dniowe kolonie letnie wyłącznie dla dzieci i młodzieży szkolnej urodzonych od 1 stycznia 2005 r. i których przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego tj. pobiera rentę lub emeryturę, w okresie w jakim jest organizowany wypoczynek. Wszystkie pliki dot. koloni dostępne są do pobrania poniżej.

REALIZACJA BONU TURYSTYCZNEGO NIE JEST MOŻLIWA

Kolonie odbędą się w dniach 30 lipca - 7 sierpnia 2021 r. w Ośrodku Wypoczynkowym "Bryza Morska", ul. Nadmorska 23, 76-107 Jarosławiec.

Odpłatność za jedno dziecko z rodziny rolniczej wynosi 600,00 (sześćset złotych) i należy jej dokonać na rachunek bankowy Krajowej Rady Izby Rolniczej, ul. Żurawia 24 lok 15, 00-515 Warszawa, numer konta: BGŻ 54 2030 0045 1110 0000 0211 7710, z dopiskiem w tytule wpłaty: cele statutowe oraz imię i nazwisko dziecka, termin turnusu.

Dowód wpłaty oraz wszystkie dokumenty (wraz z zaświadczeniem z KRUS-U potwierdzającym ubezpieczenie rodzica/opiekuna prawnego/ należy wypełnić i wysłać pocztą listem priorytetowym lub dostarczyć osobiście do biura Lubelskiej Izby Rolniczej: ul. Pogodna 50A/2, 20-337 Lublin

do dnia 2 lipca 2021 r. /piątek/

Osobą do kontaktu w biurze LIR jest Monika Chaberska, tel. /81/ 443 60 73.

„Wypoczynek letni w formie kolonii w 2021 r. organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych we współpracy z Lubelską Izbą Rolniczą w formie kolonii dla dzieci i młodzieży w 2021 roku został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika”.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Lubelskiej Izby Rolniczej pod adresem: https://www.lir.lublin.pl/aktualnosci/4651-kolonie-letnie-30-lipca-7-sierpnia-w-jaroslawcu

źródło: LIR

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-11, 8:26