Gmina Konstantynów

Portal urzędu


KOMUNIKAT

ws. utrzymania czystości i porządku na chodnikach

Przypominamy, że na podstawie art. 5 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstantynów, właściciele nieruchomości obowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z powierzchni chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości w sposób umożliwiający bezpieczne poruszanie się pieszych.

Uprzątnięty śnieg należy pozostawić na skraju chodnika, zabronione jest jego wyrzucanie na jezdnię.

Niewywiązanie się z powyższego obowiązku może skutkować nałożeniem kary grzywny na właściciela nieruchomości.

Autor: Krzysztof Celiński, 2023-11-30, 11:32