Gmina Konstantynów

Portal urzędu„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Nazwa operacji: „Zakup wyposażenia do Świetlic Wiejskich w Komarnie-Kolonii i Zakanalu”

Cel projektu: Stworzenie warunków do kultywowania lokalnego dziedzictwa kulturowego, rozwoju aktywności, poprzez zakup wyposażenia do dwóch świetlic wiejskich w gminie Konstantynów.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Nazwa beneficjenta:
GMINA KONSTANTYNÓW,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2; 21-543 Konstantynów

Wartość dofinansowania: 41 568,00 zł


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Autor: Krzysztof Celiński, 2023-11-24, 11:22