Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że w dniu 14 października 2022 roku Gmina Konstantynów podpisała umowę z Wykonawcą zadania pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Konstantynów – II etap”.

Realizacja inwestycji zaplanowana jest na okres: październik 2022 r. – styczeń 2024 r.

Zakres projektu obejmuje roboty związane z modernizacją oczyszczalni ścieków (m.in.: wymianę instalacji układu napowietrzania reaktora, który funkcjonuje od 2004 roku, wymianę prasy odwadniającej osad na nowoczesną i bardziej wydajną, wymianę układu sterowania i instalacji zasilającej, utwardzenie terenu i wykonanie zadaszenia miejsca postojowego dla pojazdu z przyczepą do czasowego gromadzenia odwodnionego osadu, wymianę pokrycia dachowego reaktorów, wykonanie nowego, większego zbiornika na osad nadmierny, wykonanie nowego oświetlenia terenu – energooszczędne oprawy typu LED, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy około 38 kWp, oraz wykonanie nowego kanału rowu otwartego, odprowadzającego ścieki oczyszczone.

Drugą część zadania stanowią roboty związane z budową i rozbudową sieci. Powstanie kanalizacja deszczowa z przykanalikami w ulicach: Mickiewicza, Dworcowa, Targowa i 3-go Maja w Konstantynowie (łączna długość ok. 800. Rozbudowana zostanie sieć wodociągowa w Konstantynowie-Kolonii (długość ok. 800 m), a także sieć kanalizacji sanitarnej:

·      ok. 2800 m z przepompownią ścieków w Konstantynowie-Kolonii

·      ok. 1000 m w Zakanalu (przy drodze wojewódzkiej w kierunku Łosic)

·      ok. 140 m w Zakanalu (rozbudowa istniejącej sieci)

·      ok. 60 m przy ulicy Siedleckiej w Konstantynowie


Całkowita wartość zadania zgodnie z podpisaną umową: 9 579 855,00 zł

Kwota dofinansowania z Polskiego Ładu: 8 645 000,00 zł

Wkład własny gminy: 934 855,00 zł

Wykonawcą robót będzie Rejonowy Związek Spółek Wodnych z siedzibą w Siemiatyczach.
Zadanie zostało dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Autor: Krzysztof Celiński, 2022-10-18, 9:41


Galeria zdjęć