Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Informujemy,  że z dniem 30.04.2019 r. w związku z decyzja Starosty Bialskiego RS.6233.2.2019.KS z dnia 08 kwietnia 2019 r. stwierdzająca wygaśniecie decyzji zezwalającej Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „Komunalnik” Sp. z o.o.  na zbieranie i przetwarzanie odpadów na działkach  142/1; 142/2; 143/1 obręb ewidencyjny Komarno stanowiących teren Składowiska Odpadów w Komarnie rozwiązaniu z mocy prawa uległa umowa dzierżawy Składowiska Odpadów w Komarnie oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Komarnie.  Od dnia 1 maja 2019 r. na terenie w/w nieruchomości  odpady komunalne nie będą poddawane procesom składowania.

Gmina Konstantynów realizując swój ustawowy obowiązek utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów prowadzi od dn. 1 maja 2019 r PSZOK na wydzielonym sektorze nieczynnego Składowiska Odpadów w Komarnie w oparciu o funkcjonujące dotychczas zasady.

Odpady mogą być dostarczane do PSZOK w soboty w godzinach od 8:00 do 15:00. Warunkiem przyjęcia odpadów przez PSZOK jest dostarczenie ich w postaci posegregowanej wg znajdującej się poniżej instrukcji i umieszczenie ich w odpowiednich kontenerach znajdujących się na terenie punktu. Odpady odebrane od mieszkańców zostaną przekazane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych celem dalszego zagospodarowania.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

W KOMARNIE

Czynny w soboty od godz. 800 – do godz. 1500

PSZOK przyjmuje następujące posegregowane odpady :

  • Odpady wielkogabarytowe (meble, wersalki oraz dywany),
  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz świetlówki, zużyte baterie i akumulatory,
  • Odpady z metalu, chemikalia, puszki po klejach i farbach,
  • Gruz betonowy i ceglany, odpadowe materiały ceramiczne, pobite szyby,
  • Ramy okienne, tapety, wykładziny, styropian,
  • Szkło (butelki, słoiki),
  • Zużyte opony od samochodów osobowych – 4 sztuki,
  • Odpady zielone.

NIEPOSEGREGOWANE odpady dostarczane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane.

Autor: Krzysztof Celiński, 2019-05-27, 10:32