Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Osoby ogrzewające swoje gospodarstwo domowe węglem lub paliwem węglopochodnym, mogą liczyć na dodatek węglowy w wysokości 3000 zł. Powodem jest coraz wyższa cena tego surowca. Kto może go otrzymać? Gdzie i jak złożyć wniosek w gminie Konstantynów?

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest zgłoszenie sposobu ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) poprzez deklarację źródeł ciepła. W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.

Jednorazowe dofinansowanie przeznaczone jest dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest m.in. kocioł na paliwo stałe, kominek, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi co najmniej 85 procent węgla kamiennego.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać od 22 sierpnia do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia.

Formularze wniosku o dodatek węglowy można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstantynowie lub w załączeniu do niniejszej informacji.

Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy?

  • tradycyjnie (papierowo) – w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2.
  • elektronicznie, wniosek musi być podpisany za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego (za pośrednictwem platformy ePUAP).
PAMIĘTAJ!

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692), Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy są spełnione łącznie dwa warunki:

  1. Głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (przez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego),
  2. Główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w w/w ustawie rozumie się:

  1. Osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. Osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające

    w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek przysługuje jednorazowo na gospodarstwo domowe w kwocie 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2022r.

Autor: Krzysztof Celiński, 2022-08-23, 10:36


Załączniki:

1. Wniosek o przyznanie dodatku węglowego - formularz interaktywny (pdf)
2. Wniosek o przyznanie dodatku węglowego - wersja do druku (pdf)