Gmina Konstantynów

Portal urzędu

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KONSTANTYNOWIE

INFORMUJE O PRZEDŁUŻENIU NABORU UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

„STREFA AKTYWNEGO SENIORA - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Konstantynów poprzez utworzenie Klubu Seniora oraz wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie gdzie można pobrać formularz rekrutacyjny, który jest również dostępny na stronie internetowej www.gopskonstantynow.naszbip.pl oraz www.ugkonstantynow.pl Stosowny formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy wypełnić i złożyć:

a)      osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Konstantynowie,

b)      wysłać pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów

c)      podpisane skany dokumentów wysłać pocztą e-mail na adres: gops.konstantynow@wp.pl.

Nabór zostaje wydłużony do 15.04.2022 r. 

O uczestnictwie w projekcie decydować będą kryteria rekrutacyjne określone w Regulaminie rekrutacji.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ DOKUMENTY REKRUTACYJNE ZNAJDUJĄ SIĘ W OGŁOSZENIU O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE

Autor: Krzysztof Celiński, 2022-03-31, 13:34


Załączniki:

1. Regulamin rekrutacji po aktualizacji (pdf)