Gmina Konstantynów

Portal urzędu


KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KONSTANTYNOWIE OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

„STREFA AKTYWNEGO SENIORA - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Konstantynów poprzez utworzenie Klubu Seniora oraz wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Celem projektu jest : Wzrost dostępności usług społecznych dostosowanych do specyficznych potrzeb mieszkańców Gminy Konstantynów [GK] dla 60 (40K i 20M; w tym 4 os. z niepełnosprawnościami) osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społ. (typ proj. 3b-20K i 10M; 5 typ proj.- 21K i 10M) poprzez rozwój środowiskowych form pomocy dla osób starszych (Klub Seniora) oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego do 31.10.2023 r.

Jeżeli jesteś:

  • mieszkańcem Gminy Konstantynów
  • masz ukończone 50 lat
  • osobą wykluczoną lub zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osobą 
    z niepełnosprawnościami  lub osobą niesamodzielną

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM KLUBU SENIORA !

Dla uczestników projektu zaplanowane są następujące bezpłatne formy wsparcia:

- warsztaty rękodzielnicze, kulinarne, komputerowe, teatralne

- zajęcia sportowe i taneczne,

- spotkania kulturalne

- zajęcia z fizjoterapeutą,

- poradnictwo psychologiczne i prawne

- konsultacje prozdrowotne,

- wyjazdy integracyjno- edukacyjne.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie gdzie można pobrać formularz rekrutacyjny, który jest również dostępny na stronie internetowej www.gopskonstantynow.naszbip.pl oraz www.ugkonstantynow.pl Stosowny formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy wypełnić i złożyć:

  1. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Konstantynowie,
  2. wysłać pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów
  3. podpisane skany dokumentów wysłać pocztą e-mail na adres: gops.konstantynow@wp.pl.

Nabór trwa do 31.03.2022 r. 

O uczestnictwie w projekcie decydować będą kryteria rekrutacyjne określone w Regulaminie rekrutacji.


Lista dokumentów rekrutacyjnych:

1. Regulamin rekrutacji do Klubu Seniora w Konstantynowie

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie- załącznik nr 1

3. Oświadczenie o statusie osoby wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym ze  wskazaniem formy wykluczenia – załącznik nr 2

4. Formularz zgłoszenia uczestnika Projektu – załącznik nr 3

5. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów preferencyjnych – załącznik nr 4

6. Oświadczenie o zamieszkiwaniu na obszarze rewitalizacji – załącznik nr 5

7. Oświadczenie RODO – załącznik nr 6

8. Oświadczenie o statusie osoby przystępującej do projektu – załącznik nr 7

9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku – załącznik nr 8

10. Dokumenty i zaświadczenia poświadczające status osoby niepełnosprawnej (kopie).

Autor: Krzysztof Celiński, 2022-03-23, 10:33


Załączniki:

1. Ogłoszenie o naborze (pdf)
2. Regulamin rekrutacji [wersja archiwalna] (pdf)
3. Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji (doc)
4. Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji (doc)
5. Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji (doc)
6. Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji (doc)
7. Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji (doc)
8. Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji (doc)
9. Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji (doc)
10. Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji (doc)