Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Zgłoszenie zmiany wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Formularze do pobrania:

Dokumenty obowiązujące do 10.12.2021 r. włącznie

Dokumenty obowiązujące od 11.12.2021 r.

Złóż wniosek przez Internet:

Wniosek CEIDG-1 o zmianę wpisu można wypełnić i złożyć na stronie CentralnejEwidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W razie problemów związanych z wypełnieniem wniosku można skontaktować się z konsultantem w CentrumPomocy Przedsiębiorcy. Wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilemzaufanym.

Aby wysłać i podpisać wniosek CEIDG-1 przez internet należy:

Wymagane dokumenty:

 • wniosek CEIDG-1 o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych
 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport)
 • karta pobytu, o ile posiada.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Osoba fizyczna może złożyć wniosek o zmianę wpisu do CEIDG:

 • elektronicznie na stronie ceidg.gov.pl - wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.
 • wypełnić wniosek online i złożyć go w urzędzie - złożenie wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG wymaga wizyty wnioskodawcy w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po numerze wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w urzędzie.
 • wypełnić wniosek przez telefon i złożyć go w urzędzie - wniosek CEIDG-1 można wypełnić również przez telefon. W tym celu należy skontaktować się z infolinią Centrum Pomocy Przedsiębiorcy (tel.: 801 055 088 lub 22 765 67 32) i wspólnie z konsultantem wypełnić wniosek. Po rozmowie, wysyłany jest SMS z numerem wniosku, który jest wnioskiem roboczym i wymaga wizyty wnioskodawcy w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po numerze wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w urzędzie.
 • osobiście w wybranym Urzędzie Miasta lub Gminy – wniosek CEIDG-1 można złożyć w formie papierowej w urzędzie. Urzędnik potwierdzi za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG.
 • przez pełnomocnika- wystarczające jest udzielenie pełnomocnictwa na piśmie, w zwykłej formie, które upoważnia do dokonywania określonych czynności w Twoim imieniu. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, każdorazowe przedłożenie przed organem gminy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest zstępnym, wstępnym członkom rodziny, małżonkowi lub rodzeństwu, następuje zwolnienie z opłaty skarbowej. Do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 § 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Można też ustanowić pełnomocnika w CEIDG.
 • wysłać listem poleconym- wypełniony wniosek CEIDG-1 można wysłać listem poleconym. W przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza.

Organ gminy przekształca wniosek na postać dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania. Jeżeli wniosek jest niepoprawny - organ gminy wzywa do jego skorygowania lub uzupełnienia ze wskazaniem uchybień, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Dane i informacje udostępniane na stronie internetowej CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do tych danych i informacji. Dokonane we wpisie zmiany widoczne są w zakładce „Historia wpisu”.

Miejsce złożenia dokumentów:

URZĄD GMINY KONSTANTYNÓW
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2
21-543 Konstantynów
pok. 7
tel.: 83 341 41 92 wew. 23

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

 • Ustawa Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162)
 • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2296, z późn. zm.)
 • Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 648)
 • Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1252, z późn. zm.)
 • Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 650)
 • Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 170).

 

Inne informacje:

Przedsiębiorca ma obowiązek aktualizacji wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), powstałych pod dniu dokonania wpisu do CEIDG. Przedsiębiorca ma obowiązek podać dane prawdziwe i zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi mają możliwość w celu zapewnienia warunków do zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po ich śmierci powołania na okres do 2 lat tzw. zarządcy sukcesyjnego.

 

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-12-09, 10:53