Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie informuje, że z dniem 15 września 2021 r. mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów na rok szkolny 2021/2022.

Wnioski o przyznanie stypendium dla słuchaczy kolegiów można składać w terminie od 01.10.2021 r. do 15.10.2021 r.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki tj. do ukończenia 18 roku życia,
  • słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto.

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-09-02, 13:19


Załączniki:

1. wniosek_stypendium.pdf