Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.
Nabór Zgłoszeń lokalizacji trwa od dnia 01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r.
Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.
Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.
Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać  w Urzędzie Gminy (tel. 83 341 41 92), a także na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl
Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób z poprzednich trzech naborów.
W zależności od liczby złożonych Zgłoszeń, może się okazać, że ten nabór będzie ostatnim w ramach trwającego projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” , w związku z tym o zakwalifikowaniu do projektu może decydować stopień pilności i data złożenia wniosku.
Informacje o Programie dostępne są również na facebooku: https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu

Poniżej znajdą Państwo konieczne dokumenty do pobrania wraz z regulaminem i załącznikami. Osoby, które chcą zgłosić do usunięcia azbest znajdujący się na dachu, powinni  zgłosić we właściwym Wydziale architektoniczno-budowlanym Starostwa Powiatowego prace budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego lub zgłosić rozbiórkę budynku. Następnie kserokopie zgłoszenia dołączyć do wniosku wraz z oświadczeniem o braku sprzeciwu ze strony starostwa lub zgodę Starosty.

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można również pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-02-01, 10:46


Załączniki:

1. Regulamin dobrowolnego uczestnictwa w projekcie - tekst jednolity wraz z załącznikami (pdf)
2. Zgłoszenie lokalizacji - Wniosek, na podstawie którego będzie dokonywana weryfikacja (doc)
3. Oświadczenie o braku sprzeciwu - załącznik ważny w przypadku demontażu eternitu z dachu (doc)
4. Oświadczenie, że demontaż eternitu został wykonany zgodnie z rozporządzeniem - załącznik ważny, jeśli demontaż azbestu został przeprowadzony po dniu 6 maja 2004 r. (doc)
5. Oświadczenie o przekwalifikowanie zgłoszenia z dachu na ziemię - załacznik dla osób, które złożyły zgłoszenie lokalizacji na demontaż z dachu, ale zdjęły eternit we własnym zakresie i chcą, aby odebrać im eternit z ziemi (doc)