Gmina Konstantynów

Portal urzędu


KOMUNIKAT

ws. utrzymania czystości i porządku na chodnikach

Na podstawie art. 5 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)  oraz § 2 pkt 3 uchwały Nr XIV/84/19 z dnia 27 listopada 2019 r. Rady Gminy Konstantynów w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstantynów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 6896) właściciele nieruchomości obowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu lodu i innych zanieczyszczeń z powierzchni chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości w sposób umożliwiający bezpieczne poruszanie się pieszych.

Uprzątnięty śnieg należy pozostawić na skraju chodnika, zabronione jest jego wyrzucanie na jezdnię.

Niewywiązanie się z powyższego obowiązku będzie skutkowało nałożeniem kary grzywny na właściciela nieruchomości.


/-/ Romuald Murawski

Wójt Gminy Konstantynów

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-01-15, 9:59