Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie informuje, że w okresie od 01 września 2020 roku do 30 września 2020 roku  będą kwalifikowane osoby do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PODPROGRAM 2020 Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ 2014-2020 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.056,00 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 1.402,00 zł.

Rodziny i osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej winne zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie znając swoją sytuację dochodową za m-c sierpień 2020 roku w celu wypełnienia oświadczenia o dochodach (VIII 2020 roku).

Informacje o pomocy żywnościowej można uzyskać pod nr tel. 83 341 50 84.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-08-25, 14:42