Gmina Konstantynów

Portal urzęduINFORMACJA

dotyczy poświadczania własnoręczności podpisu na umowach dzierżawy

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Wójt Gminy nie ma podstaw prawnych do stwierdzania własnoręczności podpisu na zawieranych umowach dzierżawy.

Jak wynika z zasad określonych w ustawie z dnia  14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 540 z późn. zm.), poświadczenia własnoręczności podpisu, zgodnie z art. 96, może dokonać tylko notariusz, z wyjątkiem niektórych czynności określonych w przepisach szczególnych wydanych na podstawie art. 101 w/w. ustawy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz.U. nr 27, poz. 185) w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej, do poświadczania własnoręczności podpisu upoważniony jest wójt (burmistrz, prezydent miasta)  ale jedynie:

  • na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji,
  • na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie.
Wówczas poświadczenie własnoręczności podpisu wywołuje takie same skutki, jak gdyby poświadczenia dokonywał notariusz.

W świetle powyższego, poświadczenie własnoręczności podpisu na umowie dzierżawy nie zostało uregulowane w przepisach prawa, nie ma więc podstaw do poświadczania własnoręczności podpisu i taka czynność nie miałaby mocy prawnej.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-08-25, 8:00