Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Wójt Gminy Konstantynów Zarządzeniem nr 56/2020 z dnia 16 lipca 2020 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Konstantynów na lata 2020-2035”.

Konsultacje prowadzone będą na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm).

Konsultacje swoim zasięgiem terytorialnym obejmować będą obszar Gminy Konstantynów, a do udziału w konsultacjach uprawnieni będą wszyscy jego mieszkańcy. 

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 17.07.2020 r. do dnia 31.07.2020 r.  w formie zbierania uwag zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia:

1) wysłanych pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Konstantynów ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2,  21-543 Konstantynów lub

2) pocztą elektroniczną na adres gmina.konstantynow@gmail.com z dopiskiem „konsultacje elektromobilność”

3)  lub ustnie do protokołu

Uwagi wniesione po terminie nie będą uwzględniane.„Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Konstantynów na lata 2020-2035”  - dokument (pdf)Opracowanie "Strategii elektromobilności Gminy Konstantynów na lata 2020-2035" finansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-07-16, 15:25


Załączniki:

1. Formularz zgłaszania uwag do projektu dokumentu pn. „Strategii Rozwoju Elektromobilności Gminy Konstantynów na lata 2020-2035” (doc)
2. Formularz zgłaszania uwag do projektu dokumentu pn. „Strategii Rozwoju Elektromobilności Gminy Konstantynów na lata 2020-2035” (pdf)