Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że Urząd Gminy Konstantynów rozpoczyna weryfikację deklaracji dotyczących wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, złożonych przez mieszkańców gminy w oparciu o przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Celem działań jest sprawdzenie, czy ilość osób faktycznie zamieszkujących na danej nieruchomości odpowiada ilości osób zgłoszonych przez właścicieli w deklaracjach. Weryfikacja będzie prowadzona w oparciu o wszelkie dostępne rejestry i informacje, takie jak np. Ewidencja Ludności, meldunki, rządowe programy pomocy społecznej oraz wywiady środowiskowe.

Wstępna analiza wykazała przypadki zaniżania w deklaracjach ilości osób zamieszkujących. Taki stan rzeczy może mieć w przyszłości wpływ na kolejne podwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odczuwalne dla wszystkich mieszkańców gminy. Apelujemy o uczciwe i rzetelne  wywiązywanie się z obowiązku deklarowania do gminnego systemu gospodarowania odpadami WSZYSTKICH osób zamieszkałych na terenie nieruchomości.  Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Oznacza to że w przypadku tych nieruchomości, w których nastąpiło zwiększenie liczby osób zamieszkujących (np. urodzenia dzieci, wprowadzenie się nowych osób, powrót z zagranicy czy studiów  wcześniej odpisanych osób itp.), istnieje obowiązek zgłoszenia tej zmiany w formie deklaracji. Obowiązek ponoszenia opłaty nie jest zależny od tego ile dni w miesiącu dana osoba przebywa na terenie nieruchomości – opłata za gospodarowanie odpadami ma charakter miesięczny i jest niepodzielna. W związku z powyższym np. fakt pracy poza miejscem zamieszkania przez większą część miesiąca nie stanowi podstawy do nieujmowania takiej osoby w deklaracji. Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy w pierwszej kolejności właściciela nieruchomości, zatem w przypadku wynajmu lokalu przez osobę fizyczną lub zamieszkiwanie przez innych użytkowników, na  właścicielu spoczywa obowiązek złożenia deklaracji obejmującej wszystkich lokatorów pod danym adresem.

Informujemy, iż do dnia 24.02.2020 r. oczekujemy na złożenie nowych deklaracji przez mieszkańców, którzy nie zawarli w złożonych dotychczas przez siebie deklaracjach pełnej informacji o liczbie osób zamieszkujących nieruchomość. Niewypełnienie tego obowiązku będzie prowadziło do wszczęcia postępowania i wydania decyzji administracyjnej naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym ze skutkiem powstania zaległości i odsetek.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-02-04, 9:09