Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Wójt Gminy Konstantynów informuje że od dnia 1 lutego 2020 r. ulega zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Nr XV/96/19 Rady Gminy Konstantynów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty  (Dz. Urz. Woj. Lub. 2020 poz. 422). Nowa stawka opłaty wynosi 13,00 zł.

Od 1 lutego 2020 wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn nowej stawki opłaty tj. 13,00 zł oraz liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość wynikającej ze złożonej deklaracji .

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez uprzedniego wezwania, za każdy miesiąc kalendarzowy w terminach kwartalnych : I kwartał - do 15 marca; II kwartał - do15 maja;  III kwartał - do 15 września; IV kwartał - do 15 listopada.

Nowy rachunek bankowy Urzędu Gminy Konstantynów przeznaczony do gromadzenia środków z tytułu  opłaty za gospodarowanie odpadami: 51 8039 0006 0010 0400 0143 0003

Ponadto od dnia 28 stycznia 2020 r obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe formularze dostępne są w załączeniu oraz w bocznym menu naszego serwisu internetowego w zakładce ODPADY KOMUNALNE.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-01-30, 7:43


Załączniki:

1. Wzór deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pdf)
2. Oświadczenie- załącznik do zmiany deklaracji (doc)
3. Wzór deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (doc)