Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że Gmina Konstantynów zamierza przystąpić do złożenia wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, celem uzyskania dofinansowania na odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzenia rolniczego, obejmujących: folie, siatki do owijania balotów, worki po nawozach, sznurki rolnicze, opakowania typu BIG-BAG, w ramach programu ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Program przewiduje dofinansowanie do kosztów transportu z miejsc wskazanych do zbierania odpadów pochodzących od rolników (z PSZOK lub innego miejsca wskazanego przez gminę) oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów (zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych finansowanych ze środków NFOŚiGW”). Odbiór odpadów od ich posiadaczy (rolników) będzie realizowany w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia oraz podpisania umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW.

Program realizowany będzie w latach 2019 - 2020, przy czym:

1) podpisywanie umów o dofinansowanie z gminami przewidziane jest do 30.06.2020 r.;

2) środki wydatkowane będą do 31.12.2020 r.

Realny termin odbioru odpadów od rolników to: II półrocze roku 2020

Na potrzeby złożenia wniosku niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji w/w odpadów na terenie Gminy Konstantynów celem oszacowania ilości odpadów i kosztów realizacji zadania. Oznacza to, że wziąć udział w przedsięwzięciu mogą tylko ci rolnicy, którzy złożą rzetelne informacje o rodzaju i ilości posiadanych odpadów w formie załączonej ankiety.

Wypełnione ankiety prosimy składać w Urzędzie Gminy Konstantynów, w pok. nr 7, w nieprzekraczalnym terminie do 20.11.2019 r.

Autor: Krzysztof Celiński, 2019-11-07, 11:19


Załączniki:

1. Ankieta - odpady rolnicze (doc)
2. Program Priorytetowy NFOŚiGW - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (pdf)