Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przedłużyła o dwa tygodnie, do 15 listopada 2019 r., termin składania wniosków o  pomoc przez tych rolników, którzy w bieżącym roku ponieśli straty w uprawach w wyniku suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Pomoc jest udzielana na każdy hektar upraw dotkniętych klęską żywiołową, w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę, wynoszą co najmniej 30 proc. danej uprawy.

Wysokość pomocy jest zróżnicowana i zależy od wielkości szkód powstałych na powierzchni danej uprawy lub od obsady posiadanych przez rolnika zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie w przypadku pomocy do użytków zielonych w gospodarstwie.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i form pomocy dla rolników znajdują się na stronie internetowej ARiMR.

Autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-31, 10:59