Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Konstantynów, w pokoju nr 4, w dniach od 15 lipca do 29 lipca 2019 roku będą wyłożone do publicznego wglądu mapy obrazujące projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku od km 58+350 (skrzyżowanie z drogą powiatową prowadzącą do Gnojna) do km 60+702 (skrzyżowanie z drogą gminną prowadzącą do Jakówek).

Mieszkańcy, właściciele nieruchomości położonych przy drodze oraz osoby zainteresowane, proszone są o zapoznanie się projektem przebudowy drogi. W wyznaczonym terminie można również zgłaszać uwagi i wnioski do projektu, które zostaną przekazane projektantowi zadania.

Autor: Krzysztof Celiński, 2019-07-15, 14:48