Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Wójt Gminy Konstantynów informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Konstantynów na lata 2019-2032” od dnia 22 lipca do 11 sierpnia 2019 r. na terenie Gminy Konstantynów przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Inwentaryzację przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy Konstantynów.

Mieszkańców Gminy Konstantynów, użytkowników wyrobów zawierających azbest uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji. Osoby dokonujące spisu z natury wyrobów zawierających azbest udzielą niezbędnych informacji w zakresie szkodliwości azbestu i obowiązków prawnych związanych z wykorzystywaniem tych wyrobów.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy umożliwi pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Autor: Krzysztof Celiński, 2019-07-15, 10:25