Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Informujemy od 1 czerwca 2019 r. ulega zmianie wzór deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowy wzór deklaracji został przyjęty uchwała Rady Gminy Konstantynów VII/47/2019 z dnia 29 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to że wszyscy mieszkańcy składający deklaracje po dniu 1 czerwca 2019 r. zobowiązani są do korzystania z aktualnego wzoru.

   Wzór deklaracji (.pdf)

    Wzór deklaracji (.doc)

    Przypominamy że zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na właścicielu, zarządcy czy najemcy nieruchomości ciążą następujące obowiązki:

    1.Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do  Wójta Gminy Konstantynów w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

    2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

    3. W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za    gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas      zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

    4. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa  może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal     podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

    5. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

    Autor: Krzysztof Celiński, 2019-05-24, 10:22