Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Szanowni Mieszkańcy,


Informujemy o przystąpieniu przez Gminę Konstantynów do opracowywania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Konstantynów na lata 2018-2023”. Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Pierwszym etapem opracowywania Planu jest przygotowanie bazy danych o emisji CO2 na terenie Gminy. W tym celu zostanie przeprowadzone badanie ankietowe kierowane do wszystkich mieszkańców gminy, a także podmiotów i przedsiębiorstw. Wypełnione ankiety posłużą do opracowania rzetelnego Planu, który w przyszłości umożliwi Gminie pozyskanie środków zewnętrznych na realizację projektów, przyczyniających się do poprawy jakości i komfortu życia wszystkich mieszkańców w  perspektywie finansowej 2014-2020(2023).

W związku z powyższym przekazujemy Państwu ankietę z prośbą o jej wypełnienie, niezależnie od chęci uczestnictwa w programach wdrażanych przez Gminę. Uzyskane informacje pozwolą na zdiagnozowanie potrzeb i możliwości Gminy. Jednocześnie informujemy, że dane pozyskane z ankiety służą tylko i wyłącznie do opracowania Planu i nie będą udostępniane ani przetwarzane.

Podmioty uczestniczące w ankietyzacji są jednocześnie Interesariuszami.  Mogą one zgłaszać (planowane do realizacji przez nie w latach 2018-2023) projekty/inicjatywy/przedsięwzięcia, które zostaną uwzględnione w ramach opracowania. Przedsięwzięcia te mają służyć zmniejszeniu zużycia energii finalnej, poprawie efektywności energetycznej oraz zwiększeniu udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii i dotyczyć obszarów objętych ankietyzacją. Zgłoszenie przedsięwzięcia nie stanowi wiążącego zobowiązania do jego realizacji.

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu Planu.

W sprawie pytań dotyczących ankiet oraz zgłaszania przedsięwzięć przez Interesariuszy prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy w Konstantynowie, Panem Jerzym Kogucem – tel. 83 341 41 92 wew. 35, e-mail: jerzy.koguc@ugkonstantynow.pl

Wypełnione ankiety oraz zgłoszenia interesariuszy można także dostarczyć do Urzędu Gminy (pok. nr 1).

 

Załączniki do pobrania i wypełnienia:

Karta Interesariusza

Karta Interesariusza

Ankieta dla mieszkańców

Ankieta dla mieszkańców

Ankieta dla budynków usługowych, przedsiębiorstw i obiektów handlowych

Ankieta dla budynków usługowych, przedsiębiorstw i obiektów handlowych

Autor: Admin Adminowski, 2018-04-10, 9:18