Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, iż zgodnie z art. 3 ust.  3  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku powyższym prosimy, o wypełnienie ankiety (wzór w załączeniu) dotyczącej sposobu odprowadzania ścieków bytowych.

Druk oświadczenia przekazany zostanie Państwu przez inkasenta podczas odczytów wodomierzy. Otrzymaną ankietę należy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym. Po około tygodniu upoważniona osoba odbierze od Państwa wypełnione dokumenty. Wtedy też właściciele nieruchomości, którzy z różnych przyczyn nie otrzymają do wypełnienia ankiety będą mogli ją wypełnić. Dokumenty można także dostarczyć do Urzędu Gminy (pok. Nr 7) osobiście bądź przesłać pocztą tradycyjną. Druk ankiety dostępny jest także w siedzibie Urzędu Gminy.

W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na  jej terenie nieczystościami ciekłymi.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust 1 z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Ponadto informujemy, iż właściciele lub użytkownicy nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinni to uczynić niezwłocznie.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) Wójt Gminy jest zobowiązany do prowadzenia kontroli w zakresie prawidłowego pozbywania się nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Do kontroli stosuje się przepisy  art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.).

Wójt Gminy Konstantynów

/-/ Romuald Murawski

Autor: Krzysztof Celiński, 2023-02-06, 11:07


Załączniki:

1. Deklaracja (pdf)
2. Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Konstantynów (pdf)