Gmina Konstantynów

Portal urzęduOBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Konstantynów

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Konstantynów na lata 2022-2030

Wójt Gminy Konstantynów działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) zawiadamia, że Rada Gminy Konstantynów podjęła Uchwałę Nr  XL/285/22 Rady Gminy Konstantynów z dnia 14 grudnia 2022 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Konstantynów na lata 2022- 2030

Gminny Program Rewitalizacji dla gminy Konstantynów na lata 2022-2030  (dalej GPR) będzie obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony Uchwałą Nr XXXVIII/266/22 Rady Gminy Konstantynów z dnia 4 listopada 2022 r.  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Konstantynów (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2022 poz. 5432).

GPR to dokument strategiczny, będący odpowiedzią na  zdiagnozowane w mieście niekorzystne zjawiska w sferze społecznej, gospodarczej,  środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, opracowywany przy współudziale lokalnej społeczności, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz innych interesariuszy procesu rewitalizacji. Dokument sporządzany jest w ramach wieloetapowej procedury prowadzonej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 października 2015 r.  o rewitalizacji (Dz. U. 2021 poz. 485).  Podstawowym celem opracowania GPR jest podjęcie kompleksowych przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych (wzajemnie powiązanych, obejmujących aspekty społeczne, gospodarcze, przestrzenno – funkcjonalne, techniczne i środowiskowe), służących wyprowadzeniu obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. Określone w dokumencie cele rewitalizacji będą stanowiły drogowskaz dla  podejmowanych działań przez samorząd, co w perspektywie wieloletniej powinno przyczynić się do  wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego, a także stworzenia warunków do jego  zrównoważonego rozwoju. Należy podkreślić, że GPR stanowić będzie narzędzie planowania,  koordynowania oraz wdrażania inicjatyw, na realizację których Gmina Konstantynów, Mieszkańcy i  inne podmioty zaangażowane w rewitalizację będą mogły ubiegać się o różnego rodzaju  zewnętrzne źródła wsparcia finansowego (krajowe czy unijne).

 

Pełna treść uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Program Rewitalizacji dla Gminy Konstantynów na lata 2022-2030 dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konstantynów:

https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=516&p1=szczegoly&p2=1828179

Szczegóły związane z opracowaniem GPR  znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Konstantynów (https://ugkonstantynow.pl/pl/blog-artykul/1044)

 

Autor: Krzysztof Celiński, 2023-01-04, 13:47