Gmina Konstantynów

Portal urzęduSzanowni Mieszkańcy Gminy Konstantynów,


Wójt Gminy Konstantynów informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022, poz. 2236), Gmina Konstantynów przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

W związku z powyższym, mieszkańcy Gminy Konstantynów zainteresowani zakupem preferencyjnym węgla dla gospodarstwa domowego składają  wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego.

Dotyczy to również osób, które w ostatnim czasie telefonicznie zgłosiły chęć zakupu preferencyjnego paliwa stałego.

Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego należy składać:

  • na piśmie, w siedzibie Urzędu Gminy Konstantynów ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów, pokój nr 14, w godzinach pracy urzędu: 7:30-15:30,
  • lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego została określona w Rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz. U. poz. 2238) i wynosi:

  • w okresie do 31 grudnia 2022 r. – 1,5 tony;
  • w okresie od 1 stycznia 2023 r. – 1,5 tony,

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego tzn.:

  • otrzymała dodatek węglowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym lub ma pozytywnie rozpatrzony wniosek, o wypłatę na rzecz gospodarstwa domowego dodatku węglowego;
  • nie złożyła wniosku o dodatek węglowy, ale przed 11 sierpnia 2022 r:

- złożyła deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw i źródłem ogrzewania tego gospodarstwa domowego jest oddzielne źródło ciepła;

- złożyła deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549 i 1768).

Osoba wnioskująca o zakup preferencyjny składa pod odpowiedzialnością karną oświadczenie, że osoba ta oraz żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyła paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości maksymalnej, jaka wynika z przepisów ustawy.

W przypadku dokonania takiego zakupu – zakup preferencyjny nie przysługuje!

Po dokonanej weryfikacji złożonych wniosków, osoby wnioskujące o zakup preferencyjny zostaną  poinformowane o szczegółach dotyczących zakupu i odbioru węgla.

Wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dostępny jest bezpośrednio w Urzędzie Gminy oraz w załączeniu do niniejszej informacji.

Wójt Gminy

      (-) Romuald Murawski

Autor: Krzysztof Celiński, 2022-11-04, 13:29


Załączniki:

1. Informacja Wójta Gminy (pdf)
2. Formularz wniosku (pdf)