Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, pelletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności. 

 

UWAGA!!! Źródło spalania paliw musi być wpisane do CEEB.

 

Lista podmiotów wrażliwych:

·           podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

·           jednostki organizacyjne pomocy społecznej

·           noclegownie albo ogrzewalnie

·           jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

·           podmioty systemu oświaty

·           podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki

·           podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy

·           kościoły lub inne związki wyznaniowe

·           podmioty prowadzące działalność kulturalną

·           podmioty prowadzące działalność archiwalną

·           ochotnicze straże pożarne

·           placówki zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub  osobom w podeszłym wieku

·           rodzinne domy pomocy

·           centra integracji społecznej

·           kluby integracji społecznej

·           warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej

·           organizacje pozarządowe

·           spółdzielnie socjalne

 

Wysokość dodatku
Dodatek wyniesie 40% różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich 2 lat.

 

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych można złożyć:

·           osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Konstantynów

·           pocztą przesyłając wniosek na adres: Urząd Gminy Konstantynów, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2 21-543 Konstantynów

·           za pomocą Platformy ePUAP

 

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych dostępny jest w udostępnionych materiałach poniżej lub w wersji papierowej -  w siedzibie Urzędu

 

Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2022 roku.

Dodatek wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku. Przyznanie dodatku dla podmiotów wrażliwych nie wymaga wydania decyzji. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania dodatku, uchylenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dofinansowania.


Arkusz do obliczania dodatku dla podmiotu wrażliwego

Informacje Ministerstwa Klimatu i Środowiska

 

Materiały

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych.pdf

 

Autor: Krzysztof Celiński, 2022-10-25, 9:08