Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020


„CYFROWA GMINA”

 

Nr umowy o powierzenia grantu: 3722/2/2021

Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 23.02.2022 r.

Grantobiorca: GMINA KONSTANTYNÓW

Wartość całkowita grantu: 121.800,00 PLN

Cel i zakres projektu:

Celem realizacji działań inwestycyjnych jest zwiększenie zdolności gminy do stosowania najnowocześniejszych technologii cyfrowych, uruchomienia e-usług publicznych, systemu pracy zdalnej oraz rozbudowanie infrastruktury przetwarzania i dostarczania usług cyfrowych. Zrealizowanie umowy grantowej ułatwi niwelowanie zaległości rozwojowych na rzecz dalszej transformacji cyfrowej i osiąganiu postępu w dziedzinie e-administracji. W istotnym stopniu poprawi jakość i szybkość świadczonych usług, zwiększy dostęp do informacji oraz poprawi elastyczność i satysfakcję klientów we współpracy z urzędem. Wymiernym efektem cyfryzacji będzie automatyzacja procesów administracyjnych, w tym minimalizowanie błędów ludzkich i ich znaczenia, a tym samym oszczędność czasu oraz środków finansowych z tytułu mniejszego wykorzystania miejsca, papieru oraz akcesoriów i materiałów niezbędnych do druku. Ważnym aspektem zrealizowania grantu będzie również zniwelowanie części barier przed osobami z niepełnosprawnością w zakresie realizacji spraw publicznych – poprzez działania pozwalające na zdalne korzystanie i procedowanie w obszarach administracyjnych również osobom niepełnosprawnym, zależnym, mającym pod opieką osoby zależne czy chorym. Realizacja działań inwestycyjnych w ramach cyberbezpieczeństwa daje szanse na realną zmianę analogowej działalności na rzecz bezpiecznego procedowania i cyfryzacji procesów. Podjęte działania pozwolą na wzmocnienie technicznego i kompetencyjnego potencjału gminy do zapobiegania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa, zwiększą zaufanie klientów i nade wszystko zapewnią bezpieczeństwo danych, dokumentów i środków finansowych mieszkańców i przedsiębiorców. Zagwarantują zgodność podejmowanych działań z prawodawstwem krajowym i unijnym w obszarze działania JST. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa stoi u progu cyfrowej transformacji i warunkuje jej powodzenie na wszystkich poziomach, na których jest wdrażane. Zaplanowane działania wpisują się w bezpośrednio w cele PO PC, V Osi Priorytetowej, Celu szczegółowego 9: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Działania 5.1: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, wpisują się również w typ projektu określony w SZOOP PO PC. Zrealizowane grantu pozytywnie wpłynie na realizację założonych wskaźników programu PO PC. Efektem działań będzie rozwój potencjału cyfrowego JST oraz zwiększenie odporności na zagrożenia w warunkach kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19. Cyfryzacja Urzędu Gminy w Konstantynowie będzie miała również wpływ na zagwarantowanie ciągłości działania, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa klientów i pracowników JST w obliczu pandemii SARS-CoV-2.

W ramach realizacji grantu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki produktu działania 5.1:

  1. Liczba JST, które zwiększyły swój potencjał cyfrowy – 1 JST (Gmina Konstantynów).
  2. Wartość sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji finansowanych w odpowiedzi na COVID-19 (CV 4) – 111 290,40 zł (Uwzględniono środki trwałe oraz rzeczowe aktywa niestanowiące środków trwałych i wartości niematerialne i prawne).
  3. Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 16 osób (Liczba zatrudnionych osób w urzędzie, które otrzymają wsparcie).
  4. Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 1 podmiot (Urząd Gminy w Konstantynowie).
  5. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 – 121 800 zł (Wartość grantu).

  Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

  Oś Priorytetowa V

  Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

  Działania 5.1

  Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

  Projekt grantowy:

  „Cyfrowa Gmina”

  Numer projektu grantowego:

  POPC.05.01.00-00-0001/21-00

  Grantodawca:

  Centrum Projektów Polska Cyfrowa

  Autor: Krzysztof Celiński, 2022-02-23, 14:35


  Galeria zdjęć