Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Budowa drogi gminnej nr 100015L na odcinku od km 1+916,8 do km 3+143,27 w miejscowości Zakalinki-KoloniaOPIS PROJEKTU:

Zadanie obejmowało budowę drogi na długości 770, 0 m i szerokość 5,0 m.  Wykonano stabilizację gruntu cementem oraz podbudowę z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu (0-31,5) o grubości warstwy 20 cm.  Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego. Na wszystkie działki wzdłuż drogi wykonano  zjazdy o nawierzchni z kruszywa łamanego. Po lewej stronie drogi wykonano rów odwadniający, zaś w poprzek drogi zaprojektowano wykonanie 3 przepustów. Drogę oznakowano znakami pionowymi.OPIS PROJEKTU:

Zadanie obejmuje budowę drogi na długości 595,0 m i szerokość 5,0 m, obudowanej obustronnie krawężnikiem betonowym. Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym  o grubości 31 cm oraz podbudowę z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu (0-31,5) o grubości warstwy 20 cm. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i ścieralna). Na wszystkie działki wzdłuż drogi należy wykonać zjazdy o nawierzchni z kruszywa łamanego. Należy wykonać także przebudowę gazociągu oraz przeniesienie hydrantów i kanalizację deszczową. Drogę oznakowano znakami pionowymi.