Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 2: Cyfrowe lubelskie

Działanie 2.1: Cyfrowe lubelskie

 

Tytuł projektu:

WZMOCNIENIE STOPNIA CYFRYZACJI URZĘDÓW

ORAZ WDROŻENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW

MIASTA ŚWIDNIK, GMINY KONSTANTYNÓW I GMINY SKIERBIESZÓW

 

Nr umowy: RPLU.02.01.00-06-0014/16-00

Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 25.05.2018

Lider projektu: MIASTO ŚWIDNIK

Partnerzy projektu: GMINA KONSTANTYNÓW, GMINA SKIERBIESZÓW

Wartość całkowita projektu: 3.903.912,00 PLN

Cel i zakres projektu:

Projekt "Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów" jest wspólnym przedsięwzięciem administracji samorządowej Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów oraz Gminy Skierbieszów.

Przedmiotem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług publicznych w administracji samorządowej, co umożliwi obywatelom i przedsiębiorcom załatwianie spraw w formie elektronicznej. Zakres projektu obejmuje zakup systemów informatycznych backoffice oraz front office dla Urzędów, integrację systemów z zachowaniem wymogów dotyczących interoperacyjności oraz zakup sprzętu niezbędnego do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego. W ramach projektu zostanie wykorzystana w pełni funkcjonalność platformy krajowej ePUAP. Łącznie - przez Miasto Świdnik, Gminę Konstantynów oraz Gminę Skierbieszów - zostanie opracowanych i wdrożonych 26 e-usług publicznych. Uruchomienie elektronicznych usług publicznych będzie połączone z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych oraz zakupem niezbędnej infrastruktury sprzętowej do wdrożenia systemów oraz zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa ich działania.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie możliwości wykorzystania przez obywateli i przedsiębiorców wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych w relacjach z Urzędem. Działania objęte projektem pozwolą rozszerzyć istniejącą ofertę e-usług publicznych świadczonych przez ww. Urzędy, co przyczyni się do zwiększenia stopnia ich wykorzystania. Wzrost liczby usług publicznych stanowi wsparcie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a co za tym idzie zwiększenie uczestnictwa obywateli w życiu publicznym.

Cel bezpośredni projektu zostanie osiągnięty poprzez:

a) wzrost liczby usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Świdnik, Urząd Gminy Konstantynów i Urząd Gminy Skierbieszów dostępnych drogą elektroniczną poprzez udostępnienie na ePUAP łącznie 56 e-usług publicznych

b) zwiększenie stopnia cyfryzacji procesów realizowanych w ww. Urzędach poprzez wspólne wdrożenie platformy dialogu społecznego i komunikacji oraz wdrożenie w każdym z Urzędów systemów front office (portali) i backoffice wspierających procesy realizowane w Urzędach.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-08-05, 10:26