Gmina Konstantynów

Portal urzędu


 

Projekt:  „REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI KOMARNO-KOLONIA"

 

Projekt. „Rewitalizacja miejscowości Komarno-Kolonia” jest realizowany przez Gminę Konstantynów przy wsparciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.4 „Rewitalizacja obszarów wiejskich”

Celem głównym projektu jest przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych na zdegradowanych obszarach Komarna-Kolonii, a także zwiększenie dostępności do infrastruktury społecznej poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów w centrum wsi. Realizacja celu pozwoli na znaczne podniesienie jakości oraz dostępności oferty kulturalnej i rekreacyjnej, zwiększenie bezpieczeństwa publicznego a także zmniejszenie wykluczenia społecznego, co bezpośrednio wpłynie na rozwój społeczny i gospodarczy gminy.

 

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

  1. Remont połączony ze zmianą sposobu użytkowania zabytkowej kaplicy z dzwonnicą i zagospodarowaniem przyległego terenu
  2. Budowę parkingu i placu zabaw wraz z monitoringiem i oświetleniem.
  3. Przebudowę nawierzchni zabytkowej Alei Lipowej wraz z konserwacją drzewostanu
  4. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności, usługi nadzorów inwestorskich, zarządzania i promocji projektu.

Projekt „ Rewitalizacja miejscowości Komarno-Kolonia” realizowany jest w oparciu o Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2017-2023 przyjęty Uchwałą Rady Gminy Konstantynów z dnia 05.09.2017.

 

Wartość projektu ogółem: 2 423 831,62 zł,.

Dofinansowanie ze środków EFRR: 1 675 005,57 zł.

Dotacja celowa z budżetu Państwa: 197 059,46 zł

 

 

O REWITALIZACJI

 

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji. Ustawa o rewitalizacji z dn. 9 października 2015 stanowi, że działaniom rewitalizacyjnym może zostać poddany obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, w przypadku występowania na nim ponadto negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej.  

Rewitalizacja często bywa utożsamiana z działaniami stricte infrastrukturalnymi polegającymi na remoncie, adaptacji lub przebudowie istniejącej infrastruktury, tymczasem są to działania które wprawdzie są bardzo istotne ale nie wyczerpują w pełni istoty samej rewitalizacji. Niemniej ważną częścią rewitalizacji jest osiągnięcie przy udziale wspartej infrastruktury efektu ożywienia aktywności społecznej mieszkańców zrewitalizowanego obszaru oraz likwidacji negatywnych zjawisk społecznych

 

    ETAPY REALIZACJI PROJEKTU

 

Realizacja projektu rozpoczęła się jesienią 2019 r. od zadania związanego z przebudową nawierzchni zabytkowej Alei Lipowej, mającego na celu przywrócenie funkcjonalności istniejącego ciągu komunikacyjnego oraz konserwację leciwego drzewostanu stanowiącego o istocie tej formy ochrony przyrody. Przebudowana aleja z nową asfaltową nawierzchnią utworzyła bezpieczną trasę, prowadzącą bezpośrednio do zabytkowego obiektu, placu zabaw i parkingu, stanowiącą jednocześnie zwornik pomiędzy nowo utworzoną infrastrukturą a istniejącymi obiektami użyteczności publicznej takimi jak kościół, szkoła podstawowa , dom dziecka i boisko sportowe.

Wiosną 2020 r. zakończono kolejny etap projektu jakim była budowa parkingu wraz z oświetleniem i monitoringiem. Nowo utworzony parking zapewnia możliwość parkowania dla 51 samochodów osobowych. Zainstalowany monitoring podnosi poziom bezpieczeństwa mieszkańców oraz nowo powstałej infrastruktury, a nowoczesne oświetlenie hybrydowe obniży koszty eksploatacji urządzeń. Estetykę otoczenia dopełniają nowe nasadzenia zieleni. W bezpośrednim sąsiedztwie parkingu zostanie niebawem wybudowany plac zabaw przewidujący bezpieczne urządzenia służące dzieciom, jak też miejsce odpoczynku osób dorosłych. 

Kluczowym i najbardziej kosztownym elementem przedsięwzięcia rewitalizacyjnego jest remont zabytkowej kaplicy wraz z dzwonnicą. Projekt przewiduje zmianę sposobu użytkowania niszczejącego budynku  z obiektu sakralnego na salę wystawienniczą, ze stałą ekspozycją oraz z możliwością organizowania wystaw czasowych, jak też innych wydarzeń cyklicznych i okazjonalnych. Obiekt posiada jedno pomieszczenie będące pozostałością po nawie kaplicy oraz drewniany  chór muzyczny jako element wyposażenia budynku. Remont obiektu zakłada min. wymianę podłogi, pokrycia dachowego na blachę miedzianą, renowację tynków, oraz prace konserwacyjne zabytkowych  figur Św. Piotra i Pawła. W ramach kosztów projektu kaplica zostanie wyposażona w meble oraz urządzenia multimedialne. Roboty budowlane na terenie objętym ochroną konserwatorską trwają od końca 2019 r. Dzięki sprzyjającej pogodzie, zimą została przeprowadzona większość prac związana z zagospodarowaniem terenu oraz budową nowego ogrodzenia betonowego. Zabytkowa, drewniana dzwonnica uzupełniająca założenie kościelne została poddana gruntownej renowacji. Obecnie dobiegają końca roboty związane z remontem kaplicy. Zakończenie rzeczowe projektu przewidziane jest na koniec września 2020 r.

 

KORZYŚCI DLA MIESZKAŃCÓW

 

Działalność prowadzona po zrealizowaniu inwestycji będzie koncentrowała się wokół zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego. Dzięki utworzeniu w Komarnie-Kolonii  obiektu o odpowiednim charakterze możliwe będzie przeniesienie tam części życia kulturalnego gminy. Potrzeba taka jest zauważalna  z uwagi na zlokalizowane tam jednostki oświatowe i opiekuńczo wychowawcze oraz bogate tradycje lokalnej  społeczności. Nowoutworzony obiekt w zrewitalizowanym centrum miejscowości uzupełni niewystarczającą ofertę istniejącej świetlicy wiejskiej. Obiekt dotychczas niedostępny, sam w sobie stanowić będzie nową atrakcję turystyczną okolicy wraz z pozostałą utworzoną w ramach projektu infrastrukturą. Przyczyni się to do ożywienia gospodarczego i podniesienia atrakcyjności okolicy. Realizacja projektu niewątpliwie poprawi warunki życia mieszkańców,  podniesie ich samoocenę oraz wzmocni integrację. Nie bez znaczenia jest tez podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Przebiegająca przez miejscowość droga wojewódzka stanowi zagrożenie dla mieszkańców. Projektowane rozwiązania przyczynia się do przeniesienia aktywności w obręb planowanej infrastruktury. Dotyczy to zwłaszcza dzieci i młodzieży. Efektem realizacji projektu będzie utworzenie spójnego centrum miejscowości z wyraźnie poprawioną estetyką otoczenia, warunkami do wzajemnej integracji mieszkańców i uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych.  "REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI KOMARNO-KOLONIA" - materiał filmowyAutor: Krzysztof Celiński, 2020-02-19, 14:27


Załączniki:

1. Folder informacyjno-promocyjny (pdf)

Galeria zdjęć