Gmina Konstantynów

Portal urzędu

zdjęcia z terenu gminy z nazwą planu

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to strategiczny dla gminy dokument, mający wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną. Zawiera on informacje o ilości zużywanej na obszarze jednostki samorządu terytorialnego energii finalnej oraz wprowadzanych do powietrza zanieczyszczeniach, podając jednocześnie propozycje konkretnych i efektywnych działań ograniczających te ilości. Plan jest dokumentem strategicznym wyznaczającym kierunki rozwoju gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.

Celem przedmiotowego opracowania jest przedstawienie koncepcji działań (inwestycyjnych oraz nieinwestycyjnych) służących poprawie jakości powietrza na terenie gminy. Koncentruje się on na środkach mających na celu redukcję końcowego zużycia energii oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a przez to zmniejszenie emisji CO2. Swoim zakresem obejmuje całość obszaru geograficznego jednostki samorządu terytorialnego i uwzględnia działania zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Plan dotyczy przedsięwzięć prowadzonych na szczeblu lokalnym i leżących przede wszystkim w kompetencji władz lokalnych. Obejmuje obszary, w których władze mogą wywierać wpływ na zużycie energii, m.in. poprzez planowanie przestrzenne, wykorzystywanie produktów i usług efektywnych energetycznie oraz zachęcanie do zmiany przyzwyczajeń użytkowników energii. Zadania wskazane w Planie koncentrują się głównie na wykorzystaniu nowych rozwiązań energetycznych (w tym OZE), budownictwie (termomodernizacja), oraz wsparciu i edukacji mieszkańców w zakresie efektywnego wykorzystania energii.

W związku z tym, iż Plan dotyczy wielu sfer działalności gminy Konstantynów niezbędna jest jego skuteczna koordynacja i systematyczny monitoring realizacji założeń w nim zawartych.
Pełną treść Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Konstantynów na lata 2019-2023 zamieszczamy w załączeniu.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-02-06, 11:53


Załączniki:

1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Konstantynów na lata 2019-2023 - część 1 (pdf)
2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Konstantynów na lata 2019-2023 - część 2 (pdf)
3. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Konstantynów na lata 2019-2023 - część 3 (pdf)
4. Załącznik nr 1 - Lista instalacji i budynków (pdf)
5. Załącznik nr 2 - Lista budynków mieszkalnych i komunalnych (pdf)
6. Załącznik nr 3 - Karty przedsięwzięć (pdf)
7. Załącznik nr 4 - Żródła finansowania (pdf)